skip to content

 

Examenreglement Stichting Dranken Educatie Nederland (SDEN)

6.1 Algemene bepalingen

 

6.1.1 Reikwijdte

Dit examenreglement is van toepassing op alle examenkandidaten van Stichting Dranken Educatie Nederland.

 

6.1.2 Doel

1. In dit examenreglement wordt de rechten en verplichtingen vastgelegd omtrent examinering binnen de Stichting Dranken Educatie Nederland.

2. Het examenreglement is opgesteld om een duurzaam en flexibel document te zijn dat jarenlang kan blijven gelden zonder steeds te hoeven worden gewijzigd.

3. Het examenreglement geeft algemene regels over wat wel en niet toegestaan is bij examens.

 

6.1.3 Aanspreekbaarheid

1. In het examenreglement staat aangegeven wat van iedere kandidaat wordt verwacht om het afleggen van examens binnen de SDEN veilig en succesvol te laten verlopen.

2. Kandidaten worden geacht de inhoud van het Examenreglement te kennen en zich hieraan te houden.

3. Kandidaten en medewerkers van de SDEN zijn te allen tijde aanspreekbaar op het naleven van het examenreglement.

 

6.2 Aanmelding en toelating tot examens

 

6.2.1 Aanmelding

1. Kandidaten die een opleiding via VAKO dranken opleidingen volgen ontvangen automatische en oproepkaart voor de aan door hun gevolgde opleiding verbonden examens.

2. Kandidaten die geen opleiding via VAKO dranken opleidingen volgen kunnen zich door middel van het online aanmeldingsformulier op de VAKO website www.vako-opleidng.nl voor het examen aanmelden.

 

6.2.2 Toelating

1. Tot het examen zijn toegelaten kandidaten die zich tijdig hebben ingeschreven voor het examen en de kosten voor het examen tijdig hebben voldaan.

2. De kandidaat dient een half uur voor aanvang van het examen aanwezig te zijn.

3. Kandidaten dienen voor aanvang van het examen een wettig legitimatiebewijs (geldig paspoort, geldig rijbewijs, geldige (Europese) identiteitskaart, reisdocument afgegeven n.a.v. Verdrag van 28 juli 1951) te kunnen tonen.

4. Kandidaten dienen in het bezit te zijn van de examenoproepkaart.

5. De teamexamencommissie kan op een vooraf ingediend verzoek van een kandidaat vrijstelling verlenen voor het afleggen van een examen.

 

6.3 Programmering examens

 

6.3.1 Examenprogrammering

1. De examenplanning is 12 weken voor het examen digitaal beschikbaar op de website van VAKO dranken opleidingen.

2. Kandidaten ontvangen minimaal 10 dagen vooraf aan het examen een examenoproepkaart.

3. Kandidaten hebben het recht op voldoende materiele omstandigheden en faciliteiten om het examen goed af te kunnen leggen.

 

6.3.2 Aantal deelnamemogelijkheden examen

1. De kandidaat heeft het recht om per opleiding tweemaal deel te nemen aan een examen.

2. De examencommissie SDEN gaat over de toekenning van extra deelnamemogelijkheden.

3. Het hoogst behaalde resultaat voor een examen telt.

 

6.3.3 Passende examens

1. De SDEN is verplicht, binnen de wettelijke kaders, mogelijkheden te bieden aan studenten met een handicap of een chronische ziekte tot examinering om op een andere wijze, plaats of tijdstip aan het examen deel te nemen.

2. De aangepaste examinering moet voldoen aan toetstechnische eisen zoals validiteit en betrouwbaarheid. Het niveau en de doelstelling van de aangepaste vorm van het examen mogen niet anders zijn dan de beoogde doelstellingen en het niveau van het oorspronkelijke examen.

3. Aangepaste examinering wordt per kandidaat schriftelijk vastgelegd.

4. Een student met een niet-zichtbare handicap of met een chronische ziekte kan alleen op basis van een verklaring van een ter zake deskundige in aanmerking komen voor een aangepaste wijze van examineren.

 

6.4 De organisatie van examens

 

6.4.1 Bevoegd gezag

1. De examencommissie SDEN draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de examinering.

2. De examencommissie SDEN stelt de examenresultaten vast en neemt op grond van het diplomaplan de beslissing om een certificaat of diploma te verstrekken.

3. De examencommissie SDEN behandelt klachten, revisieverzoeken en beroep.

 

6.4.2 Team examen commissies wijn, gedistilleerd en bier.

1. Voor de directe controle op de uitvoering benoemt de SDEN een teamexamencommissie. De SDEN benoemt de voorzitter, secretaris en leden. De teamexamencommissie:

 1. controleert de examenkwaliteit (inzet van juiste exameninstrumenten, de examenprocessen van afname en beoordelen, de diplomering en de deskundigheid van betrokkenen bij de examinering).
 2. voorkomt dat er kandidaten vooraf inzage hebben in examens en dat er tijdens afname gefraudeerd wordt.
 3. voorkomt dat er na afname van de examens gemanipuleerd wordt met het gemaakt werk of examenresultaten.
 4. analyseert de examenresultaten en adviseert de SDEN over de uitslag van het examen.

 

6.5 Annuleren examen 

1. Indien een kandidaat na inschrijving het examen wil annuleren dan dient hij/ zij contact op te nemen met examencommissie van de SDEN via info@vako-opleiding.nl.

2. Voor een annulering langer dan twee weken voor de examendag wordt 50% van het examengeld aan de kandidaat terugbetaald.

3. Voor een annulering korter dan twee weken voor de examendag ontvangt de kandidaat geen restitutie. Indien de kandidaat het examen door overmacht moet annuleren wordt in overleg het examengeld voor 50% aan u terugbetaald of u kunt de inschrijving omzetten naar het volgende examen. 

Overmacht:

- Overlijden echtgenoot of partner en familie eerste en tweede graad

- Bevalling kandidaat echtgenote/ partner

- Spoedopname ziekenhuis kandidaat of diens echtgenoot/partner

- Ziekte van kandidaat met bewijs van dokterscertificaat

 

6.6 Gedragsregels tijdens examens

Kandidaten dienen zich te houden aan een aantal gedragsregels en richtlijnen. Deze zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat iedereen in alle rust onder de meest optimale condities aan het examen kan deelnemen. De plaatselijke examencommissie zal er op toezien dat u zich aan deze regels houdt. Door het betalen van het examengeld accepteert de examenkandidaat deze gedragsregels.

 

6.6.1 Te laat komen

Indien een kandidaat te laat komt, kan hij/zij, afhankelijk van de aankomsttijd nog worden toegelaten tot het examen. Dit zal per kandidaat door de voorzitter van de examencommissie worden beoordeeld. De examencommissie SDEN is niet verplicht om een kandidaat die te laat komt tot het examen toe te laten.

 

6.6.2 Aanvang van het examen

1. De voorzitter van de examencommissie nodig de kandidaten uit de examenruimte binnen te komen. De kandidaat neemt plaats op zijn examentafel.

2. Het nummer van de examentafel corresponderend met het examennummer vermeldt op e examenoproepkaart.  

3. De kandidaat dient het identificatiebewijs en examenoproepkaart op de linkerbovenhoek van de examentafel neer te leggen.

4. De mobile telefoon dient te worden uitgeschakeld.

5. Na de opening van het examen door de examenvoorzitter zullen de examenopgaven en antwoordformulieren worden uitgedeeld. De kandidaat mag beginnen als de examenvoorzitter het examen opent.

6. De kandidaat dient zijn/haar examennummer in de rechterbovenhoek van het antwoordenformulier te schrijven. In verband met de objectieve beoordeling van uw resultaat mag de naam van de kandidaat niet op deze formulieren worden geschreven.

 

6.6.3 Tijdens het examen 

Tijdens het examen:

1. Mogen de volgende verplichte en toegestane materialen worden gebruikt: potlood, gum, papier.

2. Mogen geen lesmaterialen, boeken, of elektronische hulpmiddelen gebruikt worden.

3. Zijn frauduleuze handelingen of onregelmatig gedrag niet toegestaan.

4. Is het niet toegestaan de examenruimte te verlaten. In noodgevallen zal een afgevaardigde van de examencommissie een kandidaat begeleiden.

5. Is het niet toegestaan te praten, mocht de kandidaat een vraag hebben dan steekt hij/zij de hand op waarna een afgevaardigde van de examencommissie naar de kandidaat toe zal komen. 

 

6.6.4 Afsluiten examen en verlaten examenruimte

1. Indien een kandidaat voor het verstrijken van de examentijd klaar bent met het examen mag hij/zij de hand opsteken waarna een surveillant het examenformulier en antwoordenformulier zal ophalen. Vervolgens mag de kandidaat na toestemming van de surveillant de examenzaal op een rustige en stille manier verlaten.

2. Tien minuten voor het einde van het examen zal de voorzitter van de examencommissie een sein geven dat de laatste tien minuten van de examentijd zijn ingegaan. De kandidaat dient er dan voor te zorgen dat hij/zij het examen gaat afronden.

3. De voorzitter van de examencommissie maakt kenbaar wanneer de examentijd is verstreken. De kandidaat dient hierop te stoppen met schrijven en uw potlood neer te leggen. Een surveillant zal het examenformulier en antwoordenformulier ophalen. Vervolgens mag de kandidaat de examenzaal verlaten.

 

Het is ten strengste verboden examenopgaven of antwoordenformulieren mee te nemen uit de examenzaal.

 

De voorzitter van de examencommissie spreekt voor het aanvang met de kandidaten een tijd af waarop de behaalde certificaten/ diploma's zullen worden uitgereikt. Over het algemeen is dit een half uur tot een uur na afsluiting van het examen. Een afgevaardigde van de examencommissie zal de kandidaten uit de wachtruimte komen halen en uitnodigen de examenzaal opnieuw te betreden voor de uitreiking.

 

6.7 Fraude 

Frauduleuze handelingen of regelmatigheden met betrekking tot examinering zijn verboden. Als fraude bij examens wordt in elk geval aangemerkt:

 1. Kennis nemen van de antwoorden van een andere kandidaat
 2. Het gebruikt van niet toegestane hulpmiddelen

Als onregelmatigheden wordt in elk geval aangemerkt:

 1. Het niet opvolgen van instructies van surveillanten.
 2. Het verstoren van de orde van de examenzitting.

Verder staat het ter beoordeling van de examencommissie SDEN om gedragingen en handelingen aan te merken als fraude of onregelmatigheid in de zin van dit artikel.

 

Maatregelen:

Tegen kandidaten die ten aanzien van examinering fraude of onregelmatigheden plegen, kunnen maatregelen worden genomen door de examencommissie. Indien een kandidaat bij het examen fraudeert, kan de examencommissie o.a. de volgende maatregelen nemen:

 1. Het geven van een waarschuwing.
 2. Het ongeldig verklaren van het betreffende examen.
 3. Het recht ontnemen om gedurende één jaar deel te nemen aan het door de examencommissie aan te wijzen examen.

De opgelegde maatregel dient in verhouding te staan tot de ernst van de fraude of onregelmatigheid. Voordat de maatregel wordt opgelegd wordt de kandidaat gehoord. De opgelegde maatregel dient schriftelijk te worden vastgelegd.

 

6.8 Aansprakelijkheid

De kandidaat is aansprakelijk voor schade, door hem of derde geleden, die hij/zij veroorzaakt heeft tijdens zijn/haar verblijf in het examen gebouw.

 

6.9 Uitslag van het examen

1. De examens worden direct na het examen, ter plaatse van het examen, door de examinatoren beoordeeld.

2. De examenresultaten worden uiterlijk een uur na afloop van het examen aan de kandidaten medegedeeld.

3. Indien dit niet mogelijk is dan worden de resultaten van het examen wordt uiterlijk tien werkdagen na het examen door de examencommissie SDEN vastgesteld en schriftelijk aan de kandidaat medegedeeld.

4. Een examen bestaat uit 60 theoretische vragen en 6 proeftechnische vragen. Om voor het theoretische deel te slagen dient de kandidaat 36 vragen correct te beantwoorden. Om voor het proeftechnische deel te slagen dient de kandidaat 2 dranken goed te hebben beoordeeld. 

4. De kandidaat is geslaagd voor een examen indien hij/zij het examenonderdeel met een cijfer 6 of hoger heeft afgesloten. De eindwaardering wordt weergegeven in de cijfers 1 t/m 10. Daarnaast dient de kandidaat 2 van de 6 dranken proeftechnisch juist te hebben herkend. 

5. De examens en antwoordenformulieren blijven eigendom van de Stichting Dranken Educatie Nederland. 

6. Een herexamen kan tweemaal (tegen betaling) worden afgelegd in het eerstvolgende examen. Mocht de kandidaat voor de derde keer zakken dan dient de kandidaat de opleiding te herhalen. Extra herkansingmomenten zijn, voorzien van motivatie, aan te vragen bij de examencommissie SDEN.

7. De notatie poging vergeven wordt gebruikt voor alle gevallen dat een kandidaat geen geldig resultaat krijgt voor een examen waarvoor hij/zij is aangemeld.

8. Tijdens de examendag is er geen discussie mogelijk over het examen of de uitslag van het examen. 

 

6.10 Klacht, revisie of beroep

Een kandidaat kan een klacht over de gang van zaken bij een examen of diplomering indienen bij de examencommissie SDEN. Een klacht, revisie of bezwaar en beroep dient in onderstaande volgorde te worden doorlopen:

1. De kandidaat richt de klacht, revisie of beroep aanvraag binnen tien werkdagen na de bekend making van de examenuitslag aan de examencommissie SDEN.

2. De examencommissie SDEN behandelt de klacht, revisie of beroep en hoort zonodig de betrokkenen.

3. De beslissing wordt binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht, revisie of beroep schriftelijk medegedeeld aan de kandidaat.

4. Indien de kandidaat het niet eens is met de beslissing van de examencommissie SDEN dan kan de kandidaat zich, binnen tien werkdagen na ontvangst van de schriftelijke beslissing, nog wenden tot de commissie van beroep. De leden van beroep voor de examens hebben geen direct binding met de uitvoering van de examens.

 

6.11 Slotbepalingen

1. De ingangsdatum van dit examenreglement is 1 januari 2016 en geldt tot een nieuw examenreglement wordt vastgesteld door de SDEN.

2. Elk jaar vindt een evaluatie plaats en wordt onderzocht of het reglement naar tevredenheid voor alle betrokkenen werkt.

3. In geval van onvoorziene situaties waarin dit reglement en in het verlengde daarvan het examenprogramma van de opleiding, niet voorziet, beslist het bevoegd gezag in overleg met de betrokken teamexamencommissie.

drankenopleiding wijnopleiding bieropleiding wijncursus biercursus stibon wijnacademie wijninstituut wijnboek bierboek drankenstudie